PaedDr. Dagmar Ivanová, špeciálny pedagóg

Motto: Lepšia je prevencia ako náprava...ale aj slnko vychádza každý deň...nikdy nie je neskoro.

Začínala som ako učiteľka. Po narodení nepočujúceho syna Marcela som si rozšírila vzdelanie o špeciálnu pedagogiku. Keď som zistila, že syn má aj poruchy učenia, absolvovala som všetky dostupné školenia k tejto problematike, rok som pracovala v škole pre deti s poruchami sluchu a reči. Pracovala som ako poradenský i školský špeciálny pedagóg pre sluchovo postihnuté deti a v poslednej dobe najmä pre deti s poruchami učenia, pozornosti a aktivity, publikovala a ďalej sa školila.


Som  skúsený špeciálny pedagóg, vážiaci si a ľúbiaci deti, biofeedback terapeut, terapeut INPP školského programu.


Deťom ponúkam špeciálno-pedagogické intervencie v oblasti porúch učenia, pozornosti, aktivity, biofeedback terapie, INPP školský program, program KUPOZ, rozvoj špecifických funkcií (vrátane práce so Šlabikárom podľa Eľkonina, dielčich oslabení výkonu), starostlivosť o deti s poruchou sluchu, špeciálno- pedagogické vyšetrenia v rámci poradenského zariadenia v štátnej sieti poradenských zariadení (platné pre materskú a základnú školu),  doučovanie pre deti s poruchami učenia, poradenstvo.


Dospelým ponúkam biofeedback terapiu a poradenstvo k výchove a vzdelávaniu detí s poruchami učenia, poruchami pozornosti a aktivity, poruchami sluchu, prednášky pre pracovníkov vo výchove a vzdelávaní z oblasti práce s deťmi - problematika prevencie, starostlivosti o individuálne začlenené deti a legislatívy.